تخصص یا مهارت:
شیوه برگزاری:
روز و ساعت برگزاری:
وضعیت استاد:
وضعیت سکونت:
موبایل:

انتخاب بازه قیمتی؟!
  • ماماهای دارای بازدیدهای راضی
  • 50 تا 70 هزارتومان
  • 70 تا 100 هزارتومان
  • بالای 100 هزار تومان
  • 20 تا 50 هزارتومان
تخصص ماما یا کلینیک:
استان:
شهر:
درس نیازمند حل مسئله:
عنوان دوره:
عنوان جزوه:
عنوان فیلم:


آمادگی زایمان

تاریخ برگزاری: 1399/10/1 الی 1399/10/30
هزینه: 350000 تومان
پیش ثبت نام: 21000 تومان
مشاهده و ثبت نام

هوش جنین

تاریخ برگزاری: الی
هزینه: 60000 تومان
پیش ثبت نام: 3600 تومان
مشاهده و ثبت نام
x