مدارک هویتی یک ماما

مدارک هویتی جهت ثبت نام ماما در سایت:

* شماره نظام پزشکی

* اسکن دوره 60 ساعته آمادگی زایمان (جهت مامای همراه)

* اسکن سایر دوره های آموزشی گذرانده شده (اختیاری)

x